Obalová výzva

Obalová výzva pokračuje, spouštíme SOUTĚŽ!

Posílejte nám vaše fotky zcela nesmyslných či zbytečně velkých obalů. Tři z vás, kteří zašlou nejvíce opodstatněných podnětů, odměníme inspirativní knihou o udržitelném životním stylu! Soutěž potrvá do konce září, následně uveřejníme jména výherců.

Podněty průběžně vyhodnocujeme a vybrané výrobky z databáze včetně výpočtů jejich negativních vlivů předkládáme výrobcům a obchodním řetězcům jako podněty ke změně
obal-vyzva_obrazek-uvod1 (002)
Protikorupce1-1024x680

Společně a efektivně proti korupci

Projekt „Společně a efektivně proti korupci 2020 – 2021“ řešíme od 1. ledna 2020 do 30. září 2021 za podpory Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund a Ministerstva spravedlnosti ČR.

Hlavním problémem, k jehož alespoň částečné eliminaci chceme realizací tohoto projektu přispět, je dlouhodobé a systematické zneužívání veřejných prostředků na soukromé účely v Libereckém a Ústeckém kraji. Jde zejména o zneužívání veřejných zakázek většího rozsahu v oblasti stavebnictví a služeb veřejné dopravy a evropských dotací.

Inscenační výuková metoda

Cílem projektu INSCENAČNÍ VÝUKOVÁ METODA JAKO PREVENCE KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ je přispět k tomu, aby studenti středních škol dokázali v souladu s rámcovým vzdělávacím programem uvést příklady projevů korupce, analyzovat její příčiny a domýšlet její možné důsledky, aby chápali, že korupce způsobuje problémy i jim samotným a že i je ochuzuje. K tomu vede využití aktivizačních a interaktivních výukových metod. Konkrétní výstupem je výukový blok ve formě strukturované inscenace, který má studenty motivovat k osvojení si vědomostí na téma korupce. Škola může blok využít v rámci školního preventivního programu.
F1 Škola - Copy
Klima-a-biodiverzita_Jablonne

Klima a biodiverzita

Projekt „Mokřady Česká Ves – 1. etapa“ je zaměřen na zvýšení retenční kapacity a biodiverzity území v k. ú. Česká Ves v Podještědí. V rámci projektu bude revitalizováno 3,9 hektarů mokřadů vytvořením 20 tůní o celkové rozloze cca 6.500 m2. Na podporu biodiverzity zde vzniknou nové biotopy, dojde k výsevu květnatých luk na místě dnešních zanedbaných a bylo zahájeno kosení vybraných lučních partií pozemků. Součástí projektu je i zpřístupnění lokality pro využití osvětově-rekreačního a ekovýchovného potenciálu této lokality.

Nové mokřady a tůně jako místa pro biodiverzitu v Libereckém kraji 2021 – 2024

Projekt je zaměřen na vytvoření nových, resp. obnovu stávajících přírodních lokalit pro zlepšení podmínek pro min. 20 chráněných a ohrožených druhů živočichů z červených seznamů. Jedním z cílů je i vznik 77 nových tůní o celkové rozloze cca 15.500 m2 na 5 předem vybraných lokalitách, včetně opatření pro podporu biodiverzity. Zároveň chceme připravit podklady pro vznik dalších min. 5 nových lokalit. Projekt navazuje na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016–25.
pathway-in-between-of-green-grass-field-67211-scaled.jpg

Starší projekty najdete v roletce v menu.

Liberec, klima a biodiverzita

Přes mnohé deklarace, plány a strategie jsou konkrétní opatření na snížení produkce CO2, resp. na zavádění adaptačních opatření na změnu klimatu jen v začátcích, bez potřebného systematického přístupu. Město Liberec se již připojilo k Paktu starostů a primátorů, má zpracovaný SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan), jeho naplňování se ale zatím prakticky nerozeběhlo. Hlavním cílem projektu je pomoci v zavádění konkrétních opatření souvisejících s klimatickou změnou v pátém největším městě v ČR a přispět tak k jeho udržitelnějšímu rozvoji.

Cíle pro rok 2020

  • prezentovat problematiku v místních médiích
  • ve spolupráci s vedením města připravit konkrétní projektové záměry na realizaci v dalších letech
  • připravit základní finanční rámec pro zavádění potřebných opatření
  • připravit prezentaci modelových projektů a opatření pro inspiraci vedení města.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.