Nové mokřady a tůně jako místa pro biodiverzitu v Libereckém kraji 2022​

Projekt „Nové mokřady a tůně jako místa pro biodiverzitu v Libereckém kraji 2022“, podpořený Ministerstvem životního prostředí, je zaměřen na přípravu vzniku min. 5 nových mokřadních lokalit a tůní v Libereckém kraji ve spolupráci s vlastníky vybraných pozemků a na zlepšení podmínek pro vznik nových mokřadních biotopů pro chráněné druhy rostlin a živočichů i v dalších letech. Jedná se o spíše větší projekty o rozloze 1–10 ha, kde je více vlastníků. Navazujícími aktivitami jsou osvěta veřejnosti a jednání se zástupci místních samospráv. Navazujícími aktivitami jsou osvěta veřejnosti a jednání se zástupci místních samospráv. Projekt MŽP kofinancuje čtyřletý projekt stejného zaměření, na který jsme získali podporu z Norských fondů.
mokrady biodiverzita
foto web-1024x683

Společně pro krajinu - Změny v evropské dotační politice jako šance pro obnovu krajinných prvků na zemědělské půdě

Projekt je zaměřený na environmentální osvětu veřejnosti v České republice a Libereckém kraji a zvýšení povědomí o potřebě změn hospodaření v krajině v kontextu probíhající klimatické změny.

Cílem projektu je prosazovat větší zastoupení krajinných prvků na zemědělské půdě (mezí, remízků, stromů, keřů, mokřadů…), a tím dopomoci efektivnímu naplňování Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do r. 2030 i Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje.

Díky propojování a spolupráci odborníků, zemědělců a organizací v rámci neformální Koalice pro krajinu a zapojení veřejnosti prostřednictvím online petice chceme zvýšit tlak na prosazení změn v zemědělském hospodaření, které budou přínosem pro obnovu ekologické stability krajiny a podporu biodiverzity.

V projektu připravujeme také v rámci pokračující spolupráce s místní samosprávou a zemědělci návrh modelového území v okolí města Lomnice nad Popelkou.

Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskou organizací Čmelák – společnost přátel přírody a dalšími členy neformální Koalice pro krajinu, jíž je IPUR zakládajícím členem.

Projekt podpořily Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Liberecký kraj. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP a Libereckého kraj

Nové mokřady a tůně jako místa pro biodiverzitu v Libereckém kraji 2021 – 2024

Projekt je zaměřen na vytvoření nových, resp. obnovu stávajících přírodních lokalit pro zlepšení podmínek pro min. 20 chráněných a ohrožených druhů živočichů z červených seznamů. Jedním z cílů je i vznik 77 nových tůní o celkové rozloze cca 15.500 m2 na 5 předem vybraných lokalitách, včetně opatření pro podporu biodiverzity.

Zároveň chceme připravit podklady pro vznik dalších min. 5 nových lokalit. Projekt navazuje na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016–25.

mokrady Ceska Ves
Klima-a-biodiverzita_Jablonne

Mokřady Česká Ves

Projekt „Mokřady Česká Ves – 1. etapa“ je zaměřen na zvýšení retenční kapacity a biodiverzity území v k. ú. Česká Ves v Podještědí. V rámci projektu bylo revitalizováno 3,9 hektarů mokřadů vytvořením 20 tůní o celkové rozloze přes 7.500 m2. Na podporu biodiverzity zde vznikly nové biotopy, v další fázi dojde k výsevu květnatých luk. Součástí projektu bude i zpřístupnění lokality pro využití osvětově-rekreačního a ekovýchovného potenciálu této lokality.

Projekt finančně podporuje Liberecký kraj.

Inscenační výuková metoda

Cílem projektu INSCENAČNÍ VÝUKOVÁ METODA JAKO PREVENCE KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ je přispět k tomu, aby studenti středních škol dokázali v souladu s rámcovým vzdělávacím programem uvést příklady projevů korupce, analyzovat její příčiny a domýšlet její možné důsledky, aby chápali, že korupce způsobuje problémy i jim samotným a že i je ochuzuje. K tomu vede využití aktivizačních a interaktivních výukových metod. Konkrétní výstupem je výukový blok ve formě strukturované inscenace, který má studenty motivovat k osvojení si vědomostí na téma korupce. Škola může blok využít v rámci školního preventivního programu.
F1 Škola - Copy
Protikorupce1-1024x680

Společně a efektivně proti korupci

Projekt „Společně a efektivně proti korupci 2020 – 2021“ řešíme od 1. ledna 2020 do 30. září 2021 za podpory Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund a Ministerstva spravedlnosti ČR.

Hlavním problémem, k jehož alespoň částečné eliminaci chceme realizací tohoto projektu přispět, je dlouhodobé a systematické zneužívání veřejných prostředků na soukromé účely v Libereckém a Ústeckém kraji. Jde zejména o zneužívání veřejných zakázek většího rozsahu v oblasti stavebnictví a služeb veřejné dopravy a evropských dotací.

Obalová výzva

Projekt zaměřený na předcházení vzniku odpadů redukcí nadměrných a zcela zbytečných obalů.

Podívejte se do databáze nevhodně balených výrobků či na infografiky s výpočty jejich negativních vlivů, které předkládáme výrobcům a obchodním řetězcům jako podněty ke změně.

obal-vyzva_obrazek-uvod1 (002)

Starší projekty najdete v roletce v menu.

Liberec, klima a biodiverzita

Přes mnohé deklarace, plány a strategie jsou konkrétní opatření na snížení produkce CO2, resp. na zavádění adaptačních opatření na změnu klimatu jen v začátcích, bez potřebného systematického přístupu. Město Liberec se již připojilo k Paktu starostů a primátorů, má zpracovaný SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan), jeho naplňování se ale zatím prakticky nerozeběhlo. Hlavním cílem projektu je pomoci v zavádění konkrétních opatření souvisejících s klimatickou změnou v pátém největším městě v ČR a přispět tak k jeho udržitelnějšímu rozvoji.

Cíle pro rok 2020

  • prezentovat problematiku v místních médiích
  • ve spolupráci s vedením města připravit konkrétní projektové záměry na realizaci v dalších letech
  • připravit základní finanční rámec pro zavádění potřebných opatření
  • připravit prezentaci modelových projektů a opatření pro inspiraci vedení města.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.